Metoda projektu edukacyjnego w pracy z niesłyszącymi

Każde upośledzenie lub niepełnosprawność jest pewnym ograniczeniem procesów życiowych. W przypadku osób głuchych –poznawanie siebie, to nie tylko pogłębianie samoakceptacji, ale przede wszystkim jej kompensowanie. Poznawanie siebie jest dla nich tym ważniejsze ,ze ma charakter kompensacyjny, a nie tylko rozwojowy. Niekiedy nie tyle poprawiają oni swój wizerunek i mocne strony ale wręcz je dopiero budują. Jednym z najważniejszych zagadnień rewalidacji osób niesłyszących jest podejmowanie działań polegających na ich aktywizowaniu   i budzeniu wiary we własne siły i możliwości. Towarzyszące temu tworzenie pozytywnego obrazu samego siebie i samoakceptacji sprzyja adaptacji społecznej i prowadzi do budowania jasnej i bardziej optymistycznej wizji swojej przyszłości, kształtowania poczucia niezależności i przydatności społecznej, co przejawia się w poprawie relacji z innymi ludźmi zwłaszcza słyszącymi.

Pamiętajmy, że obraz samego siebie pełni funkcję integrującą i stabilizującą, reguluje aktywność jednostki, jej kontakty z otoczeniem, wyznacza sposób zachowania się w sytuacjach trudnych oraz jest źródłem motywacji do podjęcia pracy nad sobą, dążenia do stawania się coraz lepszym.

„Ludzie starają się uwolnić od negatywnych wyobrażeń o sobie – które można porównać do wzniesionych przez nich samych więzieniami-przekonują się, że czeka na nich świat pełen możliwości. „(Reg Grant)

Mając świadomość, iż zajęcia z dziećmi i młodzieżą głuchą powinny obejmować odpowiednio dobrane gry, zabawy, ćwiczenia i zadania oparte na praktycznym działaniu, aktywności twórczej. Stworzyłam projekt edukacyjny „JA-ŚWIAT –TWÓRCZE POZNANIE SIEBIE”(2004r.) wykorzystujący w dużej mierze twórczą aktywność z elementami arteterapii bowiem taka forma zajęć jest szczególnie atrakcyjna dla osób niesłyszących, ze względu na jej wizualny i przemawiający do wyobraźni charakter. Dzięki czemu osiągnęłam nie tylko rozwój poznawczy i mowy ale dałam uczestnikom możliwość , przestrzeń, narzędzia wyrazu do kształtowania się całej osobowości. Potwierdziłam tym samy, iż metoda projektu edukacyjnego wykorzystująca elementy arteterapii może być wykorzystywana jako nowa, alternatywna forma wychowania i edukacji oraz rewalidacji osób z wadami słuchu lub całkowicie go pozbawionych.

W naszym centrum wszystkie zajęcia oparte są o metodę projektową, dającą możliwość transferu umiejętności i wiedzy do rzeczywistej sytuacji tym samym optymalne rezultaty edukacyjne i rozwojowe.

Zapraszamy do uczestnictwa w naszych zajęciach zarówno osoby z dysfunkcją słuchową jak i osoby słyszące bo niezależnie od różnic, które nas dzielą łączy nas chęć samorozwoju oraz poprawy jakości i komfortu życia.